Privacy verklaring

Alzheimer Nederland is verantwoordelijke voor de gegevens die u bij het programma ‘Samendementievriendelijk.nl’ opgeeft en handelt daarbij in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
De door u opgegeven gegevens worden uitsluitend verwerkt om u toegang te geven tot uw eerdere scores en voor analysedoeleinden.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij Alzheimer Nederland daar op grond van een rechterlijk oordeel toe zou worden gedwongen. Alzheimer Nederland zal in voorkomende gevallen een zogenaamde bewerker kunnen inschakelen on namens Alzheimer Nederland bepaalde diensten uit te voeren zoals het hosten van de site of het verzenden van een mailing. Met die bewerker worden dan sluitende afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bewaartermijn

Alzheimer Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage welke gegevens wij van u verwerken en kunt deze desgewenst laten verwijderen. Zend daartoe een mail naar info@samendementievriendelijk.nl.
Alzheimer Nederland gebruikt Google Analytics om een algemeen inzicht te krijgen hoe vaak de site wordt bezocht, welke pagina’s van de site en hoe lang bezoekers op een pagina blijven. Zie daartoe het cookie statement onderaan de site.
Deze privacy verklaring kan worden aangepast met name indien nieuwe functionaliteiten aan de site worden toegevoegd. Van een substantiële wijziging van deze privacy verklaring zult u per e mail, voorzover bij ons bekend, of bij een volgend bezoek aan de site op de hoogte worden gesteld.