Privacy verklaring

Alzheimer Nederland is verantwoordelijk voor de gegevens die u bij het programma ‘Samendementievriendelijk.nl’ opgeeft en handelt daarbij in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Uw gegevens worden door Samen dementievriendelijk opgeslagen in een database om de groei van de beweging te kunnen meten. De gegevens worden verder uitsluitend verwerkt om u toegang te geven tot uw eerdere scores en voor analysedoeleinden. Heeft u hier vragen over of wilt u uw account verwijderen, neem dan contact op via info@samendementievriendelijk.nl.

Bewaartermijn

Alzheimer Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met derden

Alzheimer Nederland kan uw persoonsgegevens met de hierna genoemde partijen delen.

  1. Derden Partners. Alzheimer Nederland kan uw persoonsgegevens delen met derden met wie Samen dementievriendelijk gezamenlijk marketing, programma's of andere activiteiten uitvoert. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ook zullen uw gegevens alleen voor de doelen worden gebruikt zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring.
  2. Derde partijen in geval wettelijk vereistAlzheimer Nederland kan uw persoonsgegevens delen indien dit vereist is in een gerechtelijke procedure of in geval van een verzoek om informatie of medewerking van de overheid of vergelijkbare autoriteiten of in een ander geval wanneer de wet dit voorschrijft.
  3. Andere partijen met uw toestemming. In aanvulling op de in deze Privacyverklaring beschreven situaties waarop persoonsgegevens met derden kunnen worden gedeeld, kan Alzheimer Nederland persoonsgegevens delen met derden als u hiervoor toestemming heeft gegeven of u een verzoek doet voor een dergelijke gegevensuitwisseling.

 

Samen dementievriendelijk en andere websites

Op samendementievriendelijk.nl treft u links aan naar andere websites. Alzheimer Nederland is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage welke gegevens wij van u verwerken en kunt deze desgewenst laten verwijderen. Zend daartoe een mail naar info@samendementievriendelijk.nl.


Alzheimer Nederland en Samen dementievriendelijk gebruiken Google Analytics om een algemeen inzicht te krijgen hoe vaak de site wordt bezocht, welke pagina’s van de site en hoe lang bezoekers op een pagina blijven. Zie daartoe het cookie statement onderaan de site.


Deze privacy verklaring kan worden aangepast met name indien nieuwe functionaliteiten aan de site worden toegevoegd. Van een substantiële wijziging van deze privacy verklaring zult u per e mail, voorzover bij ons bekend, of bij een volgend bezoek aan de site op de hoogte worden gesteld.